Střípky z gymnázia

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

,

Po úspěšném dokončení projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeský krajem byla škola přizvána jako partner do dalšího projektu, jehož příjemcem je Středočeský kraj.

Projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje vychází z výzvy č. 02_16_034 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho realizace je naplánována na období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2020, registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655.

Jako partner se škola v rámci tohoto projektu zapojí do aktivit zaměřených na podporu ICT kompetencí a rozvoj polytechnického vzdělávání. Konkrétně se jedná o organizaci kroužků přírodovědných předmětů pro žáky gymnázia a základních škol (fyzika, chemie, biologie) a kroužku robotiky. Základním školám bude nabídnuta výuka některých hodin fyziky v odborné učebně gymnázia a učitelé přírodovědných předmětů se zúčastní vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj jejich ICT kompetencí a odborných znalostí.

Celková výše finančních prostředků přidělených pro tento projekt škole je 1 957 301 Kč a kromě zajištění plánovaných aktivit bude z těchto prostředků pořízena nová učebna pro výuku s využitím ICT techniky, robotické stavebnice a další pomůcky.

Do projektu je zapojeno 10 učitelů gymnázia a jeho odborným garantem ve škole je RNDr. Petr Hrubý.