Střípky z gymnázia

Druháci, čtěte a volte

,

Většinu studentů gymnázia čeká v následujících týdnech tradiční období rozhodování. Opět totiž přišel čas vybrat si volitelné předměty na další rok. Právě jejich množství a pestrost jsou jednou z vlajkových lodí Gymnázia Příbram, jehož Školní vzdělávací program tuto volbu studentům nabízí. Gymnázium bylo pilotní školou Středočeského kraje pro přípravu ŠVP a díky tomu má několikaletý náskok před ostatními středními školami a stihlo tak ověřit celé ŠVP dříve. V návaznosti na to také došlo k dílčím úpravám a ty se týkají právě nabídky volitelných předmětů. Druhý rokem si je nevolí již studenti prvních ročníků, ale o to větší výběr mají studenti druhého ročníku a sexty, kteří letos budou poprvé volit podle nového modelu volitelných předmětů.

1. Koho se týká nabídka

Předměty pro příští rok si volí studenti primy, sekundy a tercie na nižším gymnáziu a 2. a 3. ročníku (resp. sexty a septimy) na vyšším gymnáziu. Podle nového ŠVP platného od školního roku 2011-12 si volí žáci současné 2.A-B-C a sexty. Změny se tedy týkají právě těchto tříd a tento článek je tedy určen především jim.

2. Označení tříd

Pro přehlednost platí zjednodušené označení: druhý ročník zahrnuje i sextu, třetí septimu a čtvrtý oktávu. Volitelné předměty jsou nabízeny pro třetí a čtvrtý ročník, což znamená, že si je volí studenti již během předchozího ročníku (druhý a třetí ročník).

3. Počet předmětů a hodin

Ve třetím ročníku žáci studují dva volitelné předměty po dvou hodinách (celkem tedy 4 hodiny týdně). Ve čtvrtém ročníku čtyři volitelné předměty, dva po dvou a dva po třech hodinách (celkem 10 hodin týdně).

4. Smysl volitelných předmětů

Volitelné předměty přispívají k navýšení individuálního přístupu ke vzdělávacím potřebám žáků a mají zohlednit jejich další studijní a profesní směřování. Volitelné předměty jsou nabízeny jako předměty rozšiřující, neznamená tedy, že absolvování nějakého z nich je podmínkou k maturitní zkoušce (tzn. abyste např. mohli maturovat z ruštiny, nemusíte chodit na konverzaci z ruštiny, a pokud chcete maturovat z matematiky nebo biologie, nemusíte chodit na seminář a cvičení z matematiky nebo biologie).

Volitelné předměty se dají rozdělit do několika typů:

a)      Konverzační (1. a 3. volitelný předmět), které rozšiřují výuku u nás vyučovaných živých cizích jazyků.

b)      Specializované a rozšiřující (2. a 4. volitelný předmět), které nabízí buďto předmět jinak dle učebního plánu na škole nevyučovaný (třetí cizí jazyk, latina, deskriptivní geometrie atp.) nebo pro žáky, kteří žádný nový předmět nechtějí, předměty navazující na výuku běžných předmětů (dějepis – mezníky dvacátého století, matematika – diferenciální a integrální počet, chemie – lékařská chemie a toxikologie atp.).

c)       Profilační a opakovací (5. a 6. volitelný předmět), které ve čtvrtém ročníku umožňují shrnutí učiva a intenzivní přípravu na přijímací zkoušky VŠ.

 

5. Jednoleté vs. dvouleté předměty

Všechny předměty jsou jednoleté. U některých předmětů je ale možná návaznost. To znamená, že pokud si je zvolíte ve 3. ročníku, můžete v nich pokračovat ve 4. ročníku (ale nemusíte, můžete si ve 4. ročníku vybrat jiný). Týká se to latiny, deskriptivní geometrie, třetího cizího jazyka a také konverzací. Pochopitelně si ale nemůžete ve 4. ročníku vybrat předmět, který navazuje na třetí ročník (tj. vstoupit do něj až ve druhém roce), konkrétně tedy nelze studovat latinu, deskriptivu a třetí cizí jazyk ve 4. ročníku bez jejich absolvování ve 3. ročníku.

Některé předměty jsou nabízeny ve 3. i 4. ročníku (mezníky 20. století, technická fyzika) a je tedy na studentovi, v kterém roce si je zvolí. Nemůže je ale mít opakovaně.

6. Co se kdy volí

Ve třetím ročníku tedy žáci studují dva volitelné předměty. První je konverzace v cizím jazyce z následující nabídky:

vol1

Druhý je jeden z následující nabídky:

vol2

Ve čtvrtém ročníku žáci studují čtyři předměty. Na tomto místě ještě jednou připomeňme, že následující nabídka se týká žáků současného 2. ročníku pro školní rok 2014-15.

Za prvé se rozhodnou, zda pokračují v konverzaci v jazyce, který měli ve 3. ročníku, nebo zda zvolí konverzaci v jiném jazyce.

vol3

Za druhé zvolí další specializovaný předmět. Zde mohou pokračovat v tom, který měli ve 3. ročníku (pokud je nabízena návaznost), nebo si zvolí jiný předmět jednoletý.

vol4

Za třetí a za čtvrté si zvolí dva tříhodinové předměty z nabídky seminářů a konverzací (pokud již neabsolvují konverzaci stejného cizího jazyka v rámci 1. a  3. volitelného předmětu).

vol5

7. Modelový příklad

Pro modelový příklad jsme zvolili studenta letošního 2. ročníku (sexty), který by chtěl po maturitě studovat medicínu.

Nejprve ho čeká volba dvou předmětů do 3. ročníku. Vybere si
1) jednu konverzaci (třeba v angličtině) a
2) jeden specializovaný předmět, který se týká jeho oboru (například lékařská chemie a toxikologie).

Za rok bude volit čtyři předměty pro 4. ročník.
1) Rozhodne se, zda pokračovat v konverzaci v angličtině, nebo zvolit jiný jazyk. Protože je průměrně jazykově nadaný, uzná, že s přechodem na vyšší úroveň konverzace v jiném jazyce, aniž by absolvoval její první rok, by mohl být problém, a rozhodne se pokračovat v konverzaci ve stejném jazyce.
2) Zvolí jeden dvouhodinový předmět z tabulky 4. volitelný. Pro jeho volbu studia medicíny se nabízí třeba biochemie, může ale také absolvovat roční kurz latiny, kterou bude na vysoké škole hned potřebovat. Vybere si tedy Latinský jazyk 1.
3) Nyní musí zvolit dva předměty z poslední skupiny. Zde se mu nabízí seminář a cvičení z biologie a seminář a cvičení z chemie.

Volitelné předměty Gymnázium Příbram nabízí v mimořádné šíři. Zkušenost z minulých let ukazuje, že při své volbě na první pokus uspěje vice než 97 procent žáků. Doporučujeme všem žákům před volbou prostudovat celou nabídku volitelných předmětů na dva roky dopředu a promyslet případnou kombinaci výběru. Výběr provádějte hlavně s ohledem na svoje studijní i profesní zájmy a další směřování ve studiu. Nevybírejte cestou nejmenšího zla a nebo podle volby svých kamarádů a favoritek.

Nabídku volitelných předmětů naleznete na stránkách gymnázia. Bližší informace o obsahu jednotlivých předmětů najdete ve zveřejněném sylabu volitelných předmětů. Zde je také možnost položit dotaz týkající se volitelných předmětů. Termín volby třídám upřesní jejich třídní učitelé. Avizována je také schůzka studentů 2. ročníků se zástupcem ředitelky Mgr. Josefem Doležalem. Dále platí, že každý žák může požádat při výběru volitelných předmětů o individuální konzultaci právě zástupce Doležala nebo výchovnou poradkyni RNDr. Ludmilu Šmejkalovou.