Střípky z gymnázia

Druháci, čtěte a volte

,

Všechny žáky druhého ročníku a sexty gymnázia čeká v následujících týdnech tradiční období rozhodování. Opět totiž přišel čas vybrat si volitelné předměty na další rok. Právě jejich množství a pestrost jsou jednou z vlajkových lodí Gymnázia Příbram, jehož školní vzdělávací program tuto volbu studentům nabízí.

Volitelné předměty jsou nabízeny pro třetí a čtvrtý ročník, což znamená, že si je volí studenti již během předchozího ročníku (druhý a třetí ročník).

Ve třetím ročníku (septimě) žáci studují dva volitelné předměty po dvou hodinách (celkem tedy 4 hodiny týdně). Ve čtvrtém ročníku (oktávě) potom čtyři volitelné předměty, dva po dvou a dva po třech hodinách (celkem 10 hodin týdně).

Volitelné předměty se dají rozdělit do několika typů:

a)      Konverzační (1. a 2. volitelný předmět), který rozšiřují výuku u nás vyučovaných živých cizích jazyků. Můžete pokračovat v konverzaci, kterou jste si vybrali v minulém školním roce, nebo můžete zvolit konverzaci v jiném jazyce.

b)      Specializované a rozšiřující (3. a 4. volitelný předmět), které nabízí buďto předmět jinak dle učebního plánu na škole nevyučovaný (třetí cizí jazyk, Latina, Deskriptivní geometrie atp.) nebo pro žáky, kteří žádný nový předmět nechtějí, předměty navazující na výuku běžných předmětů (dějepis – Mezníky dvacátého století, Matematika – Diferenciální a integrální počet, Chemie – Lékařská chemie a toxikologie atp.). Celkem logicky si nemůžete vybrat opakovaně stejný volitelný předmět. Pokud jste si ale vybrali předmět, který má návaznost ve vyšší úrovni, tak samozřejmě můžete v jeho studiu pokračovat.

c)       Profilační a opakovací (5. a 6. volitelný předmět), které ve čtvrtém ročníku umožňují shrnutí učiva a intenzivní přípravu na přijímací zkoušky VŠ. Opět je samozřejmé, že se nemohou dvakrát opakovat stejné předměty.

Ve třetím ročníku tedy žáci studují dva volitelné předměty. První je konverzace v cizím jazyce z následující nabídky:

Konverzace v anglickém jazyce 1 – Konverzace ve francouzském jazyce 1 – Konverzace v německém jazyce 1 – Konverzace v ruském jazyce 1

Druhý je jeden z následující nabídky:

Deskriptivní geometrie 1 – Geografický informační systém – Informační technologie v praxi – Komunikace ve společenském styku – Latinský jazyk 1 – Lékařská chemie a toxikologie – Literární seminář – Média a my – Mezníky 20. století – Obecná biologie – Počítače ve fyzice – Regionální geografie – Rovnice a geometrie v prostoru – Stát a občan – Třetí cizí jazyk: francouzský 1 – Třetí cizí jazyk: německý 1 – Třetí cizí jazyk: ruský 1 – Základy objektového programování

Modelový příklad

Pro modelový příklad jsme zvolili studenta letošního 2. ročníku (sexty), který by chtěl po maturitě studovat práva.

Nejprve ho čeká volba dvou předmětů do 3. ročníku. Vybere si jednu konverzaci (třeba v angličtině) a jeden specializovaný předmět, který se týká jeho oboru. Žák si projde nabídku pro třetí ale také pro čtvrtý roční, aby rozhodl, jak nejlépe volbu předmětů zkombinovat. Vybírá předmět Stát a občan s tím, že předpokládá ve čtvrtém ročníku volbu předmětu Mezníky dvacátého století.

Předpokládá, že za rok bude volit čtyři předměty pro 4. ročník.

1) Rozhodne se, zda pokračovat v konverzaci v angličtině, nebo zvolit jiný jazyk. Protože je průměrně jazykově nadaný, uzná, že s přechodem na vyšší úroveň konverzace v jiném jazyce, aniž by absolvoval její první rok, by mohl být problém, a rozhodne se pokračovat v konverzaci ve stejném jazyce.

2) Zvolí jeden dvouhodinový předmět z tabulky 4. volitelný. Pro jeho volbu studia práv se nabízí předmět Mezníky dvacátého století.

3) Nyní musí zvolit dva předměty z poslední skupiny. Zde se mu nabízí Historický seminář a Společenskovědní seminář, protože předpokládá, že bude maturovat v rámci profilových zkoušek z Dějepisu a Základů společenských věd.

Doporučujeme proto všem žákům před volbou prostudovat celou nabídku volitelných předmětů na dva roky dopředu a promyslet případnou kombinaci výběru.

Také se nabízí možnost vytvořit skupinu spolužáků s podobnou studijní profilací a vymyslet společnou strategii výběru volitelných předmětů. Ve větší skupině si v podstatě zajistíte, že daný volitelný předmět bude otevřen.

Bližší informace o obsahu jednotlivých předmětů najdete ve zveřejněném přehledu obsahů volitelných předmětů.

Opět proběhne krátká konzultační schůzka věnovaná nabídce a volbě volitelných předmětů v tomto školním roce.

Hodně štěstí při výběru.