Střípky z gymnázia

Poděkování na závěr

,

Symbolicky v poslední den roku se sluší zhodnotit uplynulý rok. Rok, který byl po okraj naplněn prací a také novými výzvami – novou grafickou podobou zpráv, novými možnostmi spolupráce – zmiňme třeba náš školní orchestr, či novými projekty. Zhodnocení je na vás, čtenářích  návštěvnících webu GymTV. A také na statistice, kterou vám brzy přineseme. Dovolte mi však, abych využil tento den k poděkování. Je to v historii GymTV poprvé a myslím, že právě za uplynulý rok se to velmi hodí a je to na místě. Rozhodl jsem se nejmenovat, a to proto, abych na někoho nezapomněl nebo někoho neurazil. Ale jejich jména vídáte v titulcích, článcích a u popisků fotografií.

Děkuji všem redaktorkám a redaktorům GymTV, počínaje sekundou a konče oktávou, za jejich práci v uplynulém roce. Samozřejmě za práci čistě „televizní“, která se týkala natáčení reportáží, rozhovorů, psaní scénářů, namlouvání asynchronů a také snášení kritiky při rozboru odevzdaných děl. Velký dík patří také těm, kteří se podíleli na střihu reportáží – a vězte, že mám upřímnou radost, že jejich počet roste. Samozřejmě děkuji také těm, kteří byli postaveni do role moderátorů, zejména pak oněm pěti nejstatečnějším, které coby hlavní moderátorky musely vydržet stát v záři (a horku) reflektorů téměř nehnutě dvě i tři hodiny, aby se nám podařilo realizovat nové grafické provedení zpráv. Ale také všem, kteří udělali víc, než museli – pomohli s moderováním, udělali si volno a přišli natočit záznam některé z mnoha akcí, které jsme snímali, nebo prostě nezištně pomohli (přinesli, odnesli, podrželi) při přípravě technického zabezpečení besed, prezentací, koncertů. Samozřejmě že byli tací, kteří udělali práce méně, a tací, kteří jí udělali několikanásobně více, než museli, a stejně tak by se dalo hovořit i o kvalitě, ale tak to je v každém kolektivu, a těm, kterých se to týká zejména, už jsem to sdělil osobně. A pak také díky za práci na webu GymTV. Statistiky brzy ukážou, že v roce 2014 jsme publikovali zase více příspěvků než v roce předešlém. Proto děkuji za všechny textové i fotografické příspěvky, kterými pomáháte smysl webu GymTV coby informačního serveru Gymnázia Příbram naplňovat.

Děkuji také za spolupráci dnes už bývalým členům redakce, kteří, když bylo potřeba, přišli a pomohli. Zde mi dovolte udělat výjimku a zmínit jediné jméno: za spolupráci a pomoc „na všech frontách“ děkuji Václavu Bešťákovi.

Všichni, současní i bývalí členové redakce mají také hlavní zásluhu na tom, že školní televize pracuje ve výborné náladě a že kdykoliv se sejdeme při poradě, práci, ale i mimo, je atmosféra skvělá.

Za spolupráci také děkujeme redaktorům příbramských periodik, která od nás přebírala textové příspěvky a také videa, díky čemuž se výsledky práce studentů a pedagogů dostaly zase dále, před oči široké veřejnosti.

Velmi si také vážíme spolupráce s externisty z řad studentů – bez nich by nebylo možné doprovázet texty na webu fotografiemi a mnohdy by bez informací od nich nevznikly ani články samotné. Ještě větší dík pak patří těm, kteří, ač nejsou interními redaktory školní televize, příspěvek sami napsali.

To se týká také členů pedagogického sboru. I jim patří dík za spolupráci – za nafocení snímků, předání informací o akci, které se zúčastnili, mnohdy i za napsání celého příspěvku či dokonce natočení záběrů do zpráv. A často tomu tak bylo s využitím vlastní techniky. Vím, že to vše je starost a práce navíc, za kterou jim nemůžeme dát nic víc než jen poděkování. Ale snad také pocit, že tím přispívají k vytváření obrazu školy (nikoliv GymTV) a informování veřejnosti o práci a úspěších našich studentů, může být jakýmsi poděkování. Naštěstí spolupráce s 98 procenty pedagogů je v tomto směru bezproblémová.

Za vstřícnost a podporu děkujeme také vedení školy, které ochotně poskytovalo informace a rozhovory a dokazovalo tím, že to, čím se škola chlubí, totiž maximální otevřenost směrem k veřejnosti, není jen nějakým volebním heslem.

A především děkujeme vám – návštěvníkům webu GymTV a divákům našich televizních zpráv: studentům, pedagogům, rodičům, absolventům, uchazečům o studium, přátelům i široké veřejnosti. Děkujeme, že nás sledujete. Hodně zdraví, štěstí a dobrých zpráv v roce 2015!

logo_silvestr