Střípky z gymnázia

Volby do školské rady. O co vlastně jde?

,

Při Gymnáziu Příbram, stejně jako při každé základní, střední a vyšší odborné škole, je ze zákona zřízena Školská rada. Jejími členy jsou v první řadě zástupci zřizovatelů školy Svatopluk Chrastina a Ing. Bohumil Kortus, zástupce nezletilých studentů Romana Navarová, zástupci pedagogického sboru Mgr. Jana Štědronská a RNDr. Petr Hrubý. Co se týče volby členů rady, jednu třetinu jmenuje zřizovatel školy, druhou třetinu volí pedagogický sbor a zbývající třetinu členů volí zletilí žáci a zákonní zástupci žáků nezletilých. Tato rada zasedá nejméně dvakrát ročně a její zasedání svolává její předseda.

Kdo kandiduje?

  • Matěj Kratochvíl (3.A)
  • Hedvika Švehlová (3.B)
  • Ondřej Limpouch (3.C)

Školská rada je orgán umožňující zástupcům nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

V pravomocích tohoto orgánu je vyjadřovat se k návrhům školních programů, schvalovat výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a navrhovat jeho změny, schvalovat návrh rozpočtu, projednávat inspekční zprávy České školní inspekce nebo podávat podněty a oznámení ředitele školy dalším orgánům správy školy.

Na tento školní rok 2012/2013 byly vyhlášeny volby do školské rady. Kandidáti z řad studentů musí být starší 18 let a byli vybíráni ze třetích ročníků. Ve vestibulu školy se nyní nachází informační tabule s fotografiemi kandidátů a krátkými popisy. Volit svého zástupce budou mít možnost plnoletí studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Předsedou volebního výboru je Mgr. Zdeněk Vondrák. Rodiče budou mít možnost volit v rámci rodičovských schůzek, datum voleb pro zletilé studenty ještě stanoveno nebylo. Volby jsou tajné, kandidát potřebuje ke svému zvolení získat nadpoloviční většinu hlasů.