Střípky z gymnázia

ELIE zahajuje v listopadu

,

Od listopadu 2011 je Gymnázium Příbram zapojeno do projektu ELIE – e-learningová podpora výuky anglického jazyka. Jde o projekt realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, v jehož rámci budou vyučující angličtiny vytvářet výukové elektronické materiály k předmětům Anglo-americká literatura a Konverzace v anglickém jazyce. Půjde o elektronické prezentace, pracovní a metodické listy a elektronické testy. Na platformě Moodle pak bude probíhat jejich ověřování ve výuce. Studenti i pedagogové tak budou mít k dispozici elektronikou učebnici vybraných autorů anglo-americké literatury, ale budou moci také prohlubovat své znalosti v oblasti médií nebo příbramského regionu či zlepšovat své dovednosti v komunikačních situacích. Součástí projektu je také výrazné zkvalitnění materiální základny pro výuku anglického jazyka a podstatné rozšíření nabídky knihovny anglo-americké literatury.

Zahajovací schůze realizačního týmu projektu ELIE se uskutečnila 15. listopadu 2011 v učebně anglického jazyka za účasti třinácti členů včetně ředitelky školy Mgr. Kadeřábkové. Administrátor projektu RNDr. Hrubý předložil jednotlivým pracovníkům k podepsání dohody o pracovní činnosti a konkrétní náplně práce. Podal informace o čerpání finančních prostředků k nákupům a o financování činnosti týmu. Zároveň zúčastněné seznámil s podobou elektronického pracovního výkazu a informoval o jeho vyplňování a další evidenci. Druhé části schůze se ujala koordinátorka projektu. Nejprve zhodnotila celkový stav příprav, které probíhaly intenzivně již od konce září (29. 9. se uskutečnila schůze užšího vedení realizačního týmu, 3. 10. a 25. 10.  schůze realizačního týmu odborných pracovníků). Byla vypracována konkretizace pracovních náplní a seznam odborné a krásné literatury určené k nákupu, dále byl vybrán typ elektronických čteček a elektronického slovníku. Byla zajištěna publicita projektu na školním webu a jako organizačně-informační zdroj pro tvůrce materiálů byla vytvořena sekce ELIE materiály na Moodlu a nástěnka v kabinetu anglického jazyka. Členové týmu byli seznámeni konkrétně s jednotlivými výstupy projektu (pracovní list, metodický list, prezentace, e-learningový test, databáze informačních zdrojů) a s harmonogramem prací a jejich kontrolou. V diskusi byla projednána otázka mechanismu nákupu literatury a vytváření databáze zdrojů v angličtině a podoba odkazů. Od poloviny listopadu tak byla zahájena první etapa prací – tvorba výukových studijních materiálů (aktivita 1) a tvorba databáze elektronických materiálů (aktivita 4). Je naším přáním, aby se tvorba materiálů stala pro učitele angličtiny dilnou živého dialogu, prostorem pro sdílení vzájemných zkušeností a nalézání nových inspirací, jejichž metou zůstává pozitivní žákovská reflexe.

PaedDr. Hana Kuchyňková, koordinátorka projektu